Số kí hiệuNgày ban hành Tên văn bản
166/2018/NĐ-CP 25/12/2018 Nghị định Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
109/2017/NĐ-CP 21/09/2017 Nghị định quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
3356/QĐ-BVHTTDL 20/09/2017 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
04/2017/TT-BVHTTDL 15/08/2017 Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
02/2017/TT-BVHTTDL 05/07/2017 Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
23/2016/QĐ-TTg 06/07/2016 Quyết định quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản
61/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
62/2014/NĐ-CP 25/06/2014 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
17/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
11/2013/TT-BVHTTDL 16/12/2013 Thông tư quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập
3878/QĐ-BVHTTDL 01/11/2013 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
19/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài
20/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
18/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
4137/QĐ-BVHTTDL 30/10/2012 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
4138/QĐ-BVHTTDL 30/10/2012 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
70/2012/NĐ-CP 18/09/2012 Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
22/2011/TT-BVHTTDL 30/12/2011 Thông tư Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật
09/2011/TT-BVHTTDL 14/07/2011 Thông tư quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
18/2010/TT-BVHTTDL 31/12/2010 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng
13/2010/TT-BVHTTDL 30/12/2010 Thông tư quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia
98/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
04 /2010/TT-BVHTTDL 30/06/2010 Thông tư quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
16/CT-BVHTTDL 03/02/2010 Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích
123
Tổng số 70 văn bản

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website