Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp Bảo quản phòng ngừa hiện vật hữu cơ trong bảo tàng nước ta

Cấp Bộ
Tác giả Chủ nhiệm đề tài: TS Lê Thị Minh Lý
Thời gian thực hiện
Năm hoàn thành 2011

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Cấp Nhà nước
Tác giả Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Đặng Văn Bài
Thời gian thực hiện 3 năm (2007-2010)
Năm hoàn thành 2010

Nghiên cứu bảo tồn hệ thống tượng tròn trong di tích kiến trúc truyền thống vùng châu thổ Bắc Bộ

Cấp Bộ
Tác giả Nguyễn Thế Hùng
Thời gian thực hiện 2 năm (2007 - 2008)
Năm hoàn thành 2008

Một số sưu tập tiền cổ bằng kim loại có niên hiệu Việt Nam và Trung Quốc được phát hiện ở Việt Nam

Cấp Bộ
Tác giả Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng
Thời gian thực hiện 2 năm (Từ 2004- 2006)
Năm hoàn thành 2006

Nghiên cứu nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa làng (Từ thực tiễn một số làng Việt cổ)

Cấp Bộ
Tác giả Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Văn Bài
Thời gian thực hiện 3 năm (Từ 2002 - 2005)
Năm hoàn thành 2005

Đổi mới nhằm đa dạng hóa, xã hội hóa hoạt động của các bảo tàng ở Việt Nam

Cấp Bộ
Tác giả Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Quốc Bình
Thời gian thực hiện 2 năm (Từ 1998 - 1999)
Năm hoàn thành 1999

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website