CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

a) Văn phòng

b) Phòng Quản lý di tích

c) Phòng Quản lý bảo tàng

d) Phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể

đ) Phòng Thông tin - Tư liệu

3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Tạp chí Di sản văn hóa

 

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website